Tämä tietosuojaseloste sisältää Boldan Oy:n henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiset tiedot. Seloste on laadittu 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Boldan Oy (”Boldan”)
Matkuntie 3
05200 Rajamäki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Saila Kallio, saila.kallio@boldan.fi, puh. 050 521 4521

3. Rekisterin nimi

Tämä tietosuojaseloste koskee Boldanin asiakastietorekisteriä sekä verkkokaupan käyttäjärekisteriä.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • Boldanin keräämien asiakastietojen käsittelyn tarkoitus on
  • Tuotteiden ja palveluiden tilaus ja toimittaminen asiakkaille
  • Asiakastietojen rekisteröinti, asiakkaiden osoitteenmuutosten ja muiden asiakastietojen muutosten (esimerkiksi yhteyshenkilöiden muutokset) rekisteröinti
  • Asiakas-/toimittajasuhteen hoitaminen, kehittäminen sekä yhteydenpito
  • Suoramarkkinointikieltojen kirjaaminen ja toteuttaminen
  • Mielipide- ja markkinatutkimukset sekä kyselyt

5. Rekisterin sisältö

Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja: Yrityksen nimi, Y-tunnus, yhteyshenkilön Etunimi, Sukunimi, Henkilötunnus, Puhelinnumero ja Sähköpostiosoite. Asiakkuudenhallintajärjestelmään talletetaan lisäksi sähköpostikirjeenvaihto ja sopimukset.

Boldan säilyttää vain yhtiön toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.

6. Rekisterin tietolähteet

Asiakas- ja henkilötiedot saadaan pääasiassa asiakkaalta itseltään.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti.

7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.  Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja sijoitettu siten, että asiaankuulumattomilla tahoilla ei ole pääsyä rekisteritietoiihin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä järjestää rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän sekä sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Pääsy tietotekniikan avulla ylläpidettäviin rekisterin tietoihin edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. Tietoja käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä tarpeellisen laajuinen käyttöoikeus. Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella, joka sijaitsee EU -alueella.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaati mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.