Alipaineviemäröinti
viemäröintijärjestelmä, jossa jätevesi johdetaan tarkoituksellisesti aikaansaadun alipaineen avulla
AoC-luokka tai AC-luokka
Rakennustuotteiden CE-merkintään liittyvä vaatimustenmukaisuuden osoittamisluokka (Attestation of Conformity) (katso myös AVCP)
Approved by Boldan laatutakuu
Boldan Oy merkitsee kaikki Boldan In-House Lining System -järjestelmään testatusti yhteensopivat tuotteet ”Approved by Boldan” -laatumerkillä, jotta myös loppukäyttäjien on helppo varmistua, että juuri heidän kohteessa käytetään laadukkaita ja tutkitusti yhteensopivia tuotteita.
Merkki on laatutakuu koko toimitusketjun osalta ja sen puuttuminen helpottaa tilaajaa havaitsemaan tuoteväärennöksien käytön Boldan In-House Lining System -menetelmällä sovituksi tehtävissä urakoissa.
Asennus kääntömenetelmällä (inversioasennus)
menetelmä, jossa hartsilla kyllästetty sukka työnnetään putkeen kääntämällä sitä nurinpäin, jolloin sukka saadaan samanaikaisesti asennettua putkeen ja laajennettua
Asennuskalvo
sisäpuolinen kalvo, jolla prosessissa käytettävä vesi tai ilma eristetään hartsiyhdistelmästä sukan asennuksen aikana ja joka poistetaan hartsin kovettumisen jälkeen
Asennuspallo (asennusrumpu, rumpu)
paineastia, jolla epoksilla kyllästetty sukka asennetaan vanhan putken sisälle
Asennusrumpu (asennuspallo, rumpu)
paineastia, jolla epoksilla kyllästetty sukka asennetaan vanhan putken sisälle
AVCP
Rakennustuoteasetuksen mukainen suoritustason pysyvyyden ja vakauden arviointi ja varmennusjärjestelmä, joka kertoo tuoteryhmäkohtaisesti, missä määrin kolmas osapuoli (ilmoitettu laitos) osallistuu rakennustuotteen ilmoitettujen ominaisuuksien varmennukseen (Assessment and Verification of Constancy of Performance) (käytännössä sama kuin AoC)
Avopääsukitus
sukituksen asennustapa silloin, kun sukitettavan osuuden toinen pää ei ole näkyvissä. Voidaan toteuttaa sisäpussilla tai liima-avopäällä. Sisäpussia käytettäessä ja asennuksen valmistuttua sisäpussi kelataan pois putken sisältä, ja liima-avopää -menetelmässä sisäpussista valmistettu painepussi irrotetaan sukan kovetuttua.
B
Bladderi (silikonibladderi, nahka)
haarakappaleen asennukseen tarvittava ilmanpaineen avulla paisuva työkalu
Boldan In-House Lining System -menetelmä (sertifikaatti Nro C-12120-17)
Boldan In-House Lining System on jätevesiviemäriputkistojen saneerausmenetelmä. Menetelmä soveltuu betoni-, valurauta- ja muoviputkien saneeraukseen.
Menetelmä käsittää putkiston puhdistuksen, puhdistettujen putkien kuvaamisen, vanhojen putkien tarvittavat korjaukset, putkiston sukituksen kaksikomponenttisella epoksihartsilla imeytetyllä polyesteri- tai lasikuitusukalla, haaraliitosten teon ja lopputuloksen kuvauksen.
Menetelmällä syntyy vanhan putken sisään uusi putki ja sen avulla voidaan pidentää olemassa olevan viemäriputkiston käyttöikää jopa 50 vuodella.
Boldan In-House Lining System -menetelmän tuotteet ovat testattu yhteensopiviksi eikä menetelmään saa käyttää muita järjestelmään testaamattomia tuotteita.
C
CCTV-kuvaus
CCTV-kuvauksessa (close-circuit television) kamera kuvaa esim. putken sisällä videokuvaa ja tallentaa ja/tai näyttää kuvan kamerasta erillisellä näytöllä
CE-merkintä
Osoittaa, että tuote vastaa EU:n ns. uuden menettelyn mukaisten tuotedirektiivien olennaisia, useimmiten terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Rakennustuotedirektiivin mukainen CE-merkintä tarkoittaa, että tuote on valmistettu ja sen ominaisuuksien varmentaminen suoritettu harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukaisesti.
CEN
Eurooppalainen, kaikki muut paitsi sähkö- ja telealan kattava standardisoimisjärjestö (European Comittee for Standardization)
CEN/TC
CENin tekninen komitea (Technical Committee)
CLP
Kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva EU-asetus (1272/2008) (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures)
CPD
EU:n rakennustuotedirektiivi, Construction Products Directive 89/106/EEC
CPDW
Juomaveden kanssa kosketuksissa olevat rakennustuotteet (Construction Products in Contact with Drinking Water)
CPDW-tuotehyväksyntä
Mandaatin M 136 rev. 2 mukaisten rakennustuotteiden CE-merkinnän osa, joka liittyy tuotteen ominaisuuksiin ja soveltuvuuteen käytettäväksi kosketuksissa juomaveden kanssa. CPDW-tuotehyväksyntämenettelyn valmistelu on EU:ssa vielä kesken. Katso myös EAS.
CPR
EU:n rakennustuoteasetus, Construction Products Regulation 305/2011/EU direktiivi direktiivit ovat EU:n säädöksiä, jotka velvoittavat jäsenmaita määrittämään toimenpiteet (esimerkiksi muuttamaan lainsäädäntöä), jotta direktiivin tavoitteet saavutetaan. Kansallinen lainsäädäntö ei saa olla ristiriidassa direktiivin kanssa.
D
DVGW
Saksalainen teknistieteellinen kaasu- ja vesialan yhdistys (Deutscher Verein des Gasund Wasserfaches e.V. - Technisch-wissenschaftlicher Verein, German Technical and Scientific Association for Gas and Water)
DWD
EU:n juomavesidirektiivi, Drinking Water Directive 98/83/EY
DWI
Drinking Water Inspectorate, juomavesiasioista vastaava taho Isossa-Britanniassa
DWPLL
Positiivilistan raja-arvo (Drinking Water Positive List Limit)
E
EAD
Eurooppalainen arviointiasiakirja (European Assessment Document). Näitä käytetään teknisiä hyväksyntöjä myönnettäessä.
EAS
European Acceptance Scheme, juomaveden kanssa kosketuksissa olevien rakennustuotteiden tuotehyväksyntämenettelyn kehittämisprosessi. Prosessin kehittely alkoi vuonna 1999. (Vuodesta 2006 CPDW-tuotehyväksyntämenettely)
ECHA
Euroopan kemikaalivirasto (European Chemicals Agency)
EFSA
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (European Food Safety Authority)
EN-standardi
Eurooppalainen standardi (European Standard)
Ensimmäinen murtuma
kimmoraja tai ensimmäinen merkittävä epäjatkuvuus hartsimatriisin tai lujitekuitujen paikalliseen vaurioon liittyvällä jännitys-venymäkäyrällä
Epoksi, epoksihartsi
epoksi on nestemäinen muovi, joka kovettuu lämmön avulla. Epoksia käytetään sukitussukan kyllästämisessä ja se kovetetaan höyryllä, kuumalla vedellä tai reaktion oman lämmön avulla uutta vastaavaksi putkeksi
Erillisviemäröinti
viemäröintijärjestelmä, jossa jätevesi johdetaan omassa viemärissä, sade- ja perustusten kuivatusvesi omassa viemärissä
Eroosio
metalli syöpyy veden virtausnopeudesta ja turbulenssista johtuen
Eroosiokorroosio
metalli syöpyy veden virtausominaisuuksien ja sähkökemiallisen korroosion yhteisvaikutuksesta
ETA
Eurooppalainen tekninen arviointi (European Technical Approval). Annetaan eurooppalaisen arviointiasiakirjan (EAD) pohjalta. Aikaisemmin eurooppalainen tekninen hyväksyntä (European Technical Assessment).
ETAG
Eurooppalaisten teknisten hyväksyntöjen suuntaviivoihin (ETAG). Nämä EU-asetus Asetukset ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asettamia säädöksiä, jotka sellaisenaan sitovat kaikkia jäsenvaltioita. Ne astuvat voimaan kaikissa jäsenvaltioissa samanaikaisesti ja niitä sovelletaan yhdenmukaisesti.
Eurofins Expert Services Oy
Eurofins Expert Services Oy on riippumaton ja puolueeton testaus-, tarkastus- ja sertifiointiorganisaatio.
Kansainvälinen Eurofins Group tarjoaa testaus-, analyysi-, sertifiointi- ja asiantuntijapalveluita. Eurofins toimii yli 800 laboratorion ja noin 45 000 asiantuntijan voimin 47 maassa.
F
FiSTT
Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys ry (Finnish Society for Trenchless Technology, FiSTT). Yhdistys on perustettu 1999 alan rakennuttajien, urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ym. alalla toimivien toimesta. Se on taloudellisesti riippumaton ja voittoa tuottamaton yhdistys.
Flexiputki
soveltuu viettoviemäreiden DN100-300 saneeraamiseen. Putki asennetaan kaivamatta viemärikaivojen kautta vinssin ja vaijerin avulla. Flexiputkella saneeratun viemärin poikkipinta-ala pienenee yhden kokoluokan verran. Esimerkiksi DN225 betoniputken sisään asennetaan tavallisesti uusi DN200 Flexiputki, jonka sisähalkaisija on 170 mm. Viemärin kapasiteetti säilyy usein ennallaan poikkipinta-alan pienentymisestä huolimatta johtuen muoviputken paremmasta virtausominaisuudesta verrattuna betoni- tai valurautaputkiin
G
GC-MS
Kaasukromatografi-massaspektometri (gas chromatography-mass spectrometry)
H
Haarakappale
tehdastekoinen kappale, joka asennetaan saneerattavan putkiston haaraan. Haarakappale valmistetaan yleisesti PU-kalvollisesta huovasta tai lasikuidusta
Haarapora
työkalu, jolla avataan sukitetun putken liitos
Haaraviemäri 
haaraviemäri on esimerkiksi asunnon viemäri, joka liittyy pystyviemäriin
Hajulevy
valurautaisen lattiakaivon hajulukon osa, jossa on huoltotulppa
Hajulukko
laite tai mutkaosilla rakennettu osuus, joka estää viemärikaasujen pääsyn pois viemäristä
Harmonisoitu standardi tai harmonisoitu tuotestandardi
CENin tai CENELECin Euroopan komission toimeksiannosta laatima harmonisoitu eli yhdenmukaistettu tuotestandardi (hEN), josta on julkaistu ilmoitus komission virallisessa lehdessä. On käytössä koko Euroopan talousalueella, ja mahdollistaa tuotteen CE-merkinnän.
Hartsiyhdistelmä
lämpökovettuva hartsi, johon sisältyy kovetteet ja mahdolliset täyteaineet tai muut lisäaineet määritellyssä suhteessa
Hulevesiviemäri
sulamis- ja sadevesiviemäri
Huulloslevy
valurautaisen lattiakaivon osa, jossa huoltotulppa
Hydraulinen pakkosujutus
Hydraulinen pakkosujutus perustuu vanhassa putkessa etenevään kartion muotoiseen rikotuspäähän, minkä halkaisija on 50-100mm suurempi kuin uusi korvaava putki. Rikotuspään muodon aiheuttama laajeneminen ylittää vanhan putken veto- ja leikkauslujuuden, aiheuttaen putken pirstoutumisen tai halkeamisen. Kun rikotuspää on vedetty vanhan putken läpi, pirstoutuneet palaset painautuvat ympäröivään maahan, tehden onkalon uudelle asennettavalle putkelle. Uusi putki seuraa välittömästi rikotuspäätä, kun sitä samanaikaisesti vedetään tai työnnetään muotoutuneeseen onkaloon.
Höyrynkehitin
höyrykehittimellä saadaan höyryä, jota käytetään kovettamaan sukitussukassa oleva epoksin kontrolloituun kovettamiseen
Höyrypannu
höyrypannulla saadaan höyryä, jota käytetään kovettamaan sukitussukassa oleva epoksin kontrolloituun kovettamiseen
I
Imukaivuu menetelmä
Vesi- ja/tai ilmanpainesuihkulla ja imulla voidaan poistaa jätteitä ja tukkeutumia. Työmaan esivalmistelujen aikana olemassa olevat putket voidaan imukaivaa esiin, paikoissa joissa kaivinkoneet tai kairauskoneet voisivat vaurioittaa putkia. Rakentamisen aikana ja sen jälkeen, imumenetelmää voidaan käyttää suuntaporauksen tai tunneloinnin tuottaman jätemaan imemiseen. Lisäksi imua käytetään joskus avuksi käsin kaivettaessa tai kairauksessa. Silloin imuletkua on pidennetty jatkumaan tunnelin päähän asti, niin että jätemaa imetään pois suojaputken sisältä. Paineveden suihkutuksella ja imuominaisuudella imukaivuu menetelmää voidaan käyttää myös matalien kaivantojen tekoon esimerkiksi kaapeleille.
Injektointi
menetelmä, jossa vanhan ja uuden putken välinen tila täytetään vaahtobetonilla. Injektoinnilla voidaan korjata myös vuotava betoniputki ja -kaivo
Insertti
kylpyhuoneen valurautaisen lattiakaivoon asennettava muovinen sisäosa, joka muodostaa uuden kaivon vanhan kaivon sisälle
Inversioasennus
tulee englanninkielen sanasta ”invert” – ”kääntää”. Kuvaa sukitusmenetelmää, jossa epoksilla kyllästetty sukan sisäpuoli kääntyy asennuksen aikana putken sisäpintaa vasten
ISO
Kansainvälinen standardisoimisjärjestö (International Organization for Standardisation)
J
Jetti
sukitustyökalu, jossa laitteen sisällä on kumipalje, joka kiinni paisuessaan luo tiiviin ilmalukon sukan ulko- ja sisäpuolen välille. Kun paineilmaa syötetään sukan sisäpuolelle, kääntyy jetin suuttimeen asennettu sukka oikeinpäin ja sukka tulee laitteesta ulos. Sen jälkeen avataan ilmalukko ja jetin sisään syötetään lisää sukkaa, suljetaan ilmalukko ja lisätään ilmaa sukan sisäpuolelle
Juomavesi juotavaksi ja ruoanlaittoon tarkoitettu talousvesi
Ihmisten käyttöön tarkoitettu vesi juomavesidirektiivin (98/83/EY) mukaisesti
a) kaikki vesi, joka alkuperäisessä tilassaan tai käsittelyn jälkeen on tarkoitettu juomavedeksi, ruoanlaittoon, ruoanvalmistukseen tai muihin kotitaloustarkoituksiin riippumatta sen alkuperästä tai siitä, toimitetaanko se jakeluverkon kautta, tankeista, pulloissa tai säiliöissä;
b) vesi, jota käytetään elintarvikkeita valmistavassa yrityksessä ihmisten käyttöön tarkoitettujen tuotteiden tai aineiden valmistukseen, jalostukseen, säilytykseen ja markkinoille saattamiseen, paitsi mikäli toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ovat vakuuttuneita siitä, että veden laatu ei voi vaikuttaa valmiiden elintarvikkeiden terveellisyyteen. Raportissa termiä käytetään EU-lainsäädännön sekä standardisoinnin yhteydessä. Juomavesidirektiivissä veden lämpötilaa ei ole määritelty. Katso myös talousvesi ja käyttövesi.
K
Kairaporaus
Kairaporausta käytetään yleensä teräsputkien asennukseen suhteellisen pehmeässä ja vakaassa maassa pohjaveden yläpuolella, kuten savessa tai yksittäisiä mukulakiviä sisältävässä maassa. Kairaus menetelmässä maa-aines menee metalliputken sisään, mikä vähentää maanpainumien todennäköisyyttä. Tämä tekee kairauksesta suositun vaihtoehdon rautateiden ja valtateiden alituksiin, joissa painaumat aiheuttavat huolta.
Kantajamateriaali
sukan huokoinen komponentti, jolla nestemäinen hartsiyhdiste viedään kunnostettavaan putkeen ja joka muodostaa osan asennetusta sujutusjärjestelmästä, kun hartsi on kovettunut
Kapea kaivanto
Kaapeliauraus ja kaivuu ketjukaivinkoneella eivät ole kaivamattoman maan tekniikoita, mutta ne molemmat tekevät kapean, väliaikaisen uran, johon voidaan asentaa halkaisijaltaan pieniä putkia tai kaapeleita. Kapealla kaivannolla voidaan minimoida tavanomaisen leveän kaivannon aiheuttamat haitalliset vaikutukset. Näissä kahdessa tekniikassa käytetään kaapeliauraa tai ketjukaivuria uran tai kapean kaivannon avaamiseen, johon taipuisa putki tai kaapeli asennetaan. Kaapeliaura toimii parhaiten helposti irtoavassa maassa, jolla kaivanto voidaan uudelleen täyttöä. Kaapeliaura palauttaa kaivetun maan takaisin kaivantoon edetessään, syötettyään ensin putken tai kaapelin maahan.
Ketjukaivinkoneella on mahdollista asentaa putkia tai kaapeleita hyvin monenlaisiin maaolosuhteisiin, aina tavanomaisesta maa-aineksesta päällystettyihin pintoihin, riippuen valituista koneista ja teristä. Menetelmä vaatii kaivannon erikseen täyttämisen, sekä maanpintaa voidaan joutua korjaamaan työn jäljiltä.
Karstaus
karstaus on viemäriputkien puhdistusmenetelmä, jossa putket puhdistetaan mekaanisesti
Kehärassi
pyöreään muotoon tehty jyrsintäketju, jolla voi poistaa kätevästi esimerkiksi tiivisteitä. Kehärassi toimii myös normaalissa putken jyrsinnässä erinomaisesti
Kohdeinjektointi
Injektoinnilla voidaan vähentää, tai poistaa kokonaan viemäreiden sisään kohdistuvaa vuotoa, sekä vuotojen imeytymistä viemäristä ympäröivään maahan. Vaurio sekä sen viereinen maa-aines stabiloidaan ja tiivistetään injektoimalla. Kohdeinjektointi sopii kohteisiin joissa vaurio ei ole vakava, ja ympäröivä maa on riittävän vakaa säilyttämään saumauksen. Injektointia voidaan käyttää suuriin alueisiin, kuten kaivosta toiseen kaivoon, tai tietyissä putken pisteissä ja sivuhaaraliitoksissa. Epoksihartsia tai -laastia käytetään paikallisten vaurioiden kohdeinjektointiin. Kemiallista seosta käytetään nesteinjektoinnissa suurempiin injektointeihin pää- ja haaraputkissa. Molemmissa tekniikoissa injektoitavien putkien tulee olla puhtaat.
Kokoojaviemäri
viemäri, johon liittyy kaksi tai useampi viemäripiste
Komposiitti
kovettuneen hartsiyhdistelmän, kantajamateriaalin tai lujitteen yhdistelmä, johon ei lueta kuuluvaksi mahdollisia sisä- tai ulkopuolisia kalvoja tai ylimääräistä puhdasta hartsikerrosta
Korjauspanta
putken saumakohdan tai vuodon korjaamiseen tarkoitettu kaksikomponenttisella aineella tiivistetty teräsholkki, joka asennetaan tiiviisti putken sisäpintaa vasten
Koonmuutosssukka
sukitusmateriaali, joka venyy seuraavaan putkikokoon (esim. DN70-DN100). Boldan Oy valmistaa myös kolmen koon muutossukkia.
Korroosio
metalli syöpyy ympäristön vaikutuksesta
Kovettuminen
hartsin polymeroitumisprosessi, joka voi alkaa tai nopeutua lämmön tai valoaltistuksen käytöstä
Kytkentäviemäri
viemäri, jolla viemäröitävä laite yhdistetään kokoojaviemäriin
Käyttövesi
Kiinteistöissä käytetty sekä kylmä ja lämmin ihmisille tarkoitettu vesi. Ei sisällä lämmitykseen tarkoitettua vettä. Katso myös: talousvesi ja juomavesi.
Kääntömenetelmä
joustavan putken tai letkun kääntäminen nurinpäin käyttämällä painetta (ilma tai vesi)
L
Lattiakaivoinsertti
kylpyhuoneen valurautaisen lattiakaivoon asennettava muovinen sisäosa, joka muodostaa uuden kaivon vanhan kaivon sisälle
Letkupakkaaja
haarakappaleen asennukseen suunniteltu erittäin joustava työkalu
Letkusujutus
Letkusujutukset ovat litteitä, kuituvahvistettuja polyeteeniletkuja, halkaisijaltaan 150- 500 mm sujutuksia, joita käytetään paineputkissa. Letku vedetään kunnostettavaan putkeen kelalta. Letku kiinnitetään tiiviisti molemmista päistä kunnostettavaan putkeen.
Kun letku on paikoillaan, se paisutetaan käyttöpaineeseen, laajentaen sujutusletkun kunnes se on kosketuksessa kunnostettava putken kanssa. Letkusujutus on rakenteellinen 40 baariin asti.
Liima-avopää
avopääsukitustapa, jossa sukan päähän liimataan sisäpussista lopuksi sukitusnarua vetämällä irrotettava kappale (painepussi)
Liite ZA
Harmonisoidun tuotestandardin opastava liite, jossa määritetään CE-merkinnän edellytykset ko. tuotteelle. Määrittelee miltä osin standardia tulee noudattaa, jotta tuote voidaan CE-merkitä.
Liitosprofiilin kaulus
putkenosa, joka yhdistää sujutuksella kunnostetun pääputken alkuperäiseen tai kunnostettuun haaraputkeen
Liittymäpora
tai robottipora on kameralla varustettu porauslaite, joka liikkuu sukitetun putken sisällä ja jonka avulla hajotusten liittymäkohdat porataan auki
Lujite
sukkaan sisältyvät kuidut, jotka parantavat sukan mittapysyvyyttä, kovettuneen komposiitin rakenneominaisuuksia tai molempia
HUOM. Lujite voi sisältyä kantajamateriaaliin, muodostaa kantajamateriaalin tai olla erillinen kerros
M
Mandaatti
Komissio käynnistää tiettyjen (harmonisoitujen) standardien valmistelun antamalla eurooppalaisille standardisointijärjestöille toimeksiannon eli mandaatin niiden laatimiseksi.
Mankeli
laite, jota käytetään sukan kyllästämisessä. Mankelin avulla säädellään uuden putken seinämän vahvuutta. Mankeleita on sekä käsi- että sähkökäyttöisiä erikokoisille sukille
MetSta ry
Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry
Mikrotunnelointi.
Linjan ja tasauksen tarkka kontrollointi tehdään suuntausjärjestelmän ja ohjaustunkkien avulla, joilla mikrotunnelointikone paikannetaan ja ohjataan tunneloinnin aikana. Suuntausjärjestelmä koostuu yleensä asennuskuiluun asennetusta laserista, mikä lähettää lasersäteen mikrotunnelointikoneessa olevaan kohteeseen. Tämä ja kaikki muu informaatio lähetetään kaapeleita pitkin maan päälle koneenkäyttäjälle.
Mitoituspaksuus
rakennesuunnittelun määrittämä komposiitin vaadittava seinämänpaksuus
Mitoitusvirtaama
vesijohtojen ja viemärien mitoitukseen käytettävä virtaaman ohjearvo
MoMent Ry
Modernit viemärisaneerausmenetelmät ry on viemärisaneerausalalla toimivien yritysten valtakunnallinen keskusjärjestö ja edunvalvoja. MoMent ry on perustettu vuonna 2009. Yhdistyksen jäseninä ovat kaikki alan merkittävimmät yritykset. MoMent ry:n jäseneksi hyväksytään suomessa toimivien modernien viemärinsaneerausmenetelmien parissa työskenteleviä yrityksiä sekä muuten alasta kiinnostuneita toimijoita ja yhdistyksiä.
Muotoputkisujutus
Uusi lämpömuokkautuva putki voidaan asentaa vanhaan putkeen tiivissovitteisena, vanhan putken sisähalkaisijan ollessa sama kuin uuden putken ulkohalkaisija. Muotoputkisujutus on sopiva ratkaisu paineputkien saneeraukseen, jotka ovat suhteellisen suoria tai niissä on vain vähäisiä taipumia, ja ne ovat pääosin säilyttäneet pyöreän muotonsa.
Muoviputki
yleistyivät viemäröinneissä 1960- ja 70-luvuilla. 1960- ja 70 -lukujen PVC -muoviset viemärit haurastuvat (eli lasittuvat) ajan myötä UV-säteilyn vaikutuksesta ja ovat alttiita halkeamille. Lisäksi vanha muoviputki ei kestä kuumaa vettä
N
Nimellispaksuus
sujutusputken seinämänpaksuus, joka määräytyy sujutuksen rakenteessa käytettävien materiaalien mukaan ja valitaan siten, että valmiin komposiitin seinämänpaksuus on vähintään sama kuin mitoituspaksuus
Nitriilikumihanska
epoksitöissä käytettävät, kertakäyttöiset suojakäsineet
Normivirtaama
vesipisteestä saatavan tai viemäripisteeseen johdettavan virtaaman ohjearvo
O
Ohipumppaus
menetelmä, jossa jäte- tai sadevedet ohjataan saneerattavan osuuden ohi työrauhan takaamiseksi. Nykyään lähes poikkeuksetta talon pohjaviemärit ohipumpataan niiden saneerauksen ajan, jotta asuntojen viemärit toimivat tämän ajan normaalisti
Ohjattava vaakaporaus
Ohjattavassa vaakaporaus menetelmässä, asennetaan onttoja putkia tarkassa linjassa ja tasossa syrjäytettävään maahan. Ohjausjärjestelmä koostuu digitaalisesta teodoliitista, kamerasta, monitorista, ja valaistusta LED-kohteesta. Pilottiputken päässä sijaitseva LED-kohde näyttää pään aseman ja ohjaussuunnan, jonka voi nähdä monitorilta. Digitaaliseen teodoliittiin kiinnitetty kamera antaa reaaliaikaista kuvaa LED-kohteesta. Koneenkäyttäjä kontrolloi ohjausputken suuntaa kääntämällä kaltevaa ohjausputken kärkeä. Pilottiputki etenee putkiin kohdistuvalla työntövoimalla.
P
Padotusventtiili
venttiili, joka sallii viemäriveden virtauksen vain yhteen suuntaan. Esimerkiksi väestösuojien sulkuhuoneiden lattiakaivot on varustettu Triplex -vaakapadotusventtiileillä
Paikkakorjaus (patch repair)
putken sisäpuolinen kunnostusmenetelmä, jossa kunnostetaan vain lyhyt osuus
Paineilma myyrä
Lävistävä tunkkaus tai tunkkaus ”myyrällä” on yksi vanhimmista ja yksinkertaisimmista kaivamattoman maan tekniikoista. Se on sopiva pienten putkien asennukseen kokoon puristuvissa maissa, lyhyillä matkoilla. Oikeissa olosuhteissa tuotteen asennus myyrällä on helppoa ja yksinkertaista.
Myyrä asetetaan alustalle haluttuun linjaan ja taso määritetään tähtäämällä myyrän yläpuolelta. Kun myyrä on halutussa asemassa, kompressori käynnistetään ja myyrä alkaa tehdä kärjellä edestakaista, iskevää liikettä. Myyrän pitkä muoto helpottaa pitämään linjan sekä tason, kun myyrä etenee porausreiässä. Merkki paineilmaletkussa auttaa koneenkäyttäjää seuraamaan myyrän etenemistä. Kun reikä on tehty, poistetaan myyrä ja vedetään uusi putki. Porausreikä on tyypillisesti 15 - 25 prosenttia suurempi kuin uuden putken halkaisija.
Paineviemäröinti
viemäröintijärjestelmä, jossa jäte-, sade- tai perustusten kuivatusvesi pumpataan eteenpäin
Pantavalurauta
nimitys uudesta pannoilla liitettävästä valurautaviemäristä. Ko. materiaali erittäin herkkää korroosiolle, jos katkaistuja putkenpäitä ei käsitellä valmistajan ohjeiden mukaisesti
Pakkaaja
bladderin sisällä oleva taipuisasta runko-osasta ja pakkaajan päistä koostuva työkalu
Patch repair (paikkakorjaus)
putken sisäpuolinen kunnostusmenetelmä, jossa kunnostetaan vain lyhyt osuus
Pihakaivo
talojen pihassa olevat sade- tai jäteveden kokoojakaivot
Piilo- ja rakokorroosio
seisovan veden yhteyteen syntyvät hapettomat ja hapelliset alueet synnyttävät potentiaalieroja, jotka johtavat sähkökemialliseen korroosioon
Pinnoitus
putken sisäpinnan käsittely erikoisvalmisteisella massalla
Pistekorroosio
korroosio keskittyy pienille alueille metallin pinnalla syövyttäen kuoppia, jotka voivat edetä putken seinämän läpi
Pohjaviemäri
yleensä kiinteistön alla kulkeva kokoojaviemäri, joka johtaa jäte- tai sadevedet tonttiviemärin kautta kunnalliseen verkkoon
Poraava pakkosujutus
Poraava pakkosujutus on kaivamaton tekniikka, jossa poistetaan vanha putki samalla kun asennetaan uusi tilalle. Poraavalla pakkosujutuksella voidaan korvata useita erilaisia putkia, ja se sopii erityisen hyvin putkien korvaamiseen tai suurentamiseen kovassa maassa, missä hydraulista pakkosujutusta ei voida käyttää. Uusi putki on tyypillisesti lämpömuovattu putki, mikä soveltuu suuntaporauksella asennettavaksi.
Positiivilista
Toksikologisten arviointien perusteella laadittu lista aineista tai kemikaaleista, joita voidaan käyttää juomaveden kanssa kosketuksissa olevien tuotteiden valmistusaineina
Preliner
sukitusmateriaali, joka asennetaan saneerattavaan osuuteen ennen varsinaista sukkaa esim. pohjavesialueilla ja saneerattavan putken ollessa vaurioitunut (terävät reunat, yms.)
Putken tunkkaus mikrotunneloimalla
Mikrotunnelointi on kaivamaton tekniikka putkien asentamiseen teiden, rautateiden, kiitoratojen, satamien, jokien, ja muiden herkkien ympäristöjen alle. Mikrotunnelointi on kauko-ohjattava tunkkaustekniikka, joka antaa jatkuvaa tukea kaivuupintaan, kohdistamalla siihen painetta mekaanisesti tai porausnesteellä, tasapainottaakseen pohjaveden- ja maanpainetta. Kaivuupinnan tuki on ominaisuus, mikä erottaa sen tavallisesta avopäisestä tunkkauksesta.
Putkisujutus
Putkisujutus on vanhin kaikista kaivamattomista tekniikoista. Se käsittää uuden putken asentamisen jo olemassa olevaan putkeen. Oikeissa olosuhteissa putkisujutus on myös yksinkertaisin tekniikka. Uusi putki, jossa ulkohalkaisija on pienempi kuin kunnostettavan putken sisähalkaisija, joko vedetään tai työnnetään vanhaan putkeen.
Putkisujutuksesta käytetään suomessa nimityksiä pitkäsujutus ja pätkäsujutus.
Putkitus
vastaava kuin pinnoitus mutta pinnoiteainetta laitetaan useita kerroksia, jolloin lopputuloksena on uusi itsekantava putki vanhan putken sisälle
Pystykaivo
lattiakaivo, jossa purkusuunta on alaspäin
Pystyviemäri
viemäri, jonka kaltevuus pystytasoon nähden on pienempi kuin 45°. Kerrostaloissa päällekkäisten asuntojen kerroshajotus johdetaan pystyviemäreihin, joita myöden jäte päätyy talon alla oleviin pohjaviemäreihin
Pätkäsujutus 
suora putkiosuus voidaan saneerata työntämällä tarkastuskaivosta sen sisälle uusia lyhyitä putkia, jotka liittyvät toisiinsa ja muodostavat uuden pitkän putken vanhan putken sisälle
R
Rakennustuote
Kaikki tuotteet, jotka on pysyvästi kiinnitetty rakennuskohteeseen, joka voi olla talonrakentamisen lisäksi myös maa- tai vesirakennuskohde
Rassaus
viemäriputkien puhdistusmenetelmä, jossa putket puhdistetaan mekaanisesti useimmiten ketjurasseilla
Rassikone
laite, jolla pyöritetään viemärinpuhdistukseen tarkoitettuja jyrsintäketjuja. Rassikoneella voidaan myös avata sukitettuja viemärihaaroja haaranavaustyökaluja käyttäen.
REACH-asetus
EU-asetus (1907/2006) kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
Ruiskubetonointi
menetelmä, jossa kaivojen tai putkien sisäpinnat korjataan ruiskuttamalla niihin kerros sementtilaastia pyörivällä keskipakoissuuttimella (sentrifugi). Tarvittaessa käytetään betoniverkkoa lujittamaan betonia
Ruiskuvalu
pinnoittaminen voidaan tehdä ruiskuttamalla massaa puhdistetun vanhan putken sisälle
Ryömintätila
rakennuksen alapohjan alla oleva tila, jossa vesi- ja viemäriputket kulkevat
S
SABO
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, toimiala- ja edunvalvontaorganisaatio, joka edustaa noin 300 yleishyödyllistä asuntoyhtiötä Ruotsissa
Sadevesi / hulevesi
maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta poisjohdettava sade- tai sulamisvesi
Sakka eli sedimentti
viemäreissä kulkeva jäte sakkautuu ja sedimentoituu ajan kuluessa putken reunamille. Vuosikymmenten kuluessa putken sisähalkaisija pienenee murto-osaan entisestä ja tukoksia syntyy yhä helpommin
Saneerauskaivo
betonisen pihakaivon sisään asennettava muovinen kaivo. Myös valurautaisen lattiakaivon sisään asennettava muovinen kaivoinsertti
SCC
EU:n rakennusalan pysyvän komitea (Standing Committee on Construction)
Sekaviemäröinti
viemäröintijärjestelmä, jossa jäte-, sade- ja perustusten kuivatusvesi johdetaan samassa viemärissä. Sekaviemäröinti on käytössä esimerkiksi Helsingin ydinkeskustassa
Sementtilaastivuoraus
Sementtilaastivuorausta, kuten muitakin suihkutettavia vuorauksia käytetään pääasiassa korroosion suojaukseen halkaisijaltaan kapeissa metalliputkissa. Sementtilaasti- ja betonivuoraus voi myös estää vuotoja ja tuoda rakenteellista hyötyä tunneleissa tai miehen mentävissä putkissa. Kunnostettava putki täytyy olla tarkasti putsattu kovettuneesta sakasta, nystyröistä, metallihilseestä, korroosiosta ja muusta jätteestä. Putken tulee olla pääosin kuiva ennen vuorausta, jotta varmistetaan hyvä tartunta sementtilaastin ja putken seinän välille.
Sentrifugi
työkalu, jolla kaivojen tai putkien sisäpinnat korjataan ruiskuttamalla niihin kerros sementtilaastia
STD
Erityisasiakirja (Specific Technical Documentation). STD voi korvata harmonisoidun tuotestandardin määrittelemät alkutestaukset tai -laskelmat, kun tuotestandardi harmonisoidaan rakennustuotedirektiivin mukaiseksi.
Silikonibladderi (bladderi, nahka)
haarakappaleen asennukseen tarvittava ilmanpaineen avulla paisuva työkalu
Sinko (sujutustykki)
kevyt työkalu sukitukseen, jossa sukka asennetaan paineilman avulla ”ampumalla” ilman sukkaa kontrolloivaa sukitusnarua. Soveltuu erityisesti lyhyiden osuuksien sukitukseen
Sisäpuolinen kalvo
kalvo, joka muodostaa putken sisäpinnan asennuksen jälkeen
Sisäpussi
avopääsukituksissa käytettävä materiaali, joka asennetaan sukan sisälle puristamaan sukka putken seinämille. Käytetään myös liima-avopään valmistuksessa
Sondi
viemärikameraan liitettävä / siihen itegroitu laite, jolla voidaan paikantaa kamerapään sijainti esim. työaukon tekoa varten
Spiraalinauhasujutus
Spiraalinauhasujutusta voidaan käyttää painovoimaisten putkilinjojen saneerauksessa, kuten hule- ja jätevesiviemärit, tierummut, kanavat ja teollisuuden putket. Spiraalinauhasujutuksen rakenne mahdollistaa usein sujutuksen asennuksen, ilman että ohipumppausta täytyy järjestää.
Sujutus asennetaan kunnostettavaan putkeen kaivosta tai asennuskaivannosta. Profiloidu PVC, teräsvahvistettu PVC, tai HDPE nauha on kelalla maan päällä, josta sitä syötetään nauhaa kierittävään koneeseen. Kierityskone pyörii, saaden nauhojenreunat liittymään toisiinsa, muodostaen vesitiiviin sujutuksen. Pyörivä liike kuljettaa sujutusta eteenpäin vanhassa putkessa.
Sujutustykki (sinko)
kevyt työkalu sukitukseen, jossa sukka asennetaan paineilman avulla ”ampumalla” ilman sukkaa kontrolloivaa sukitusnarua. Soveltuu erityisesti lyhyiden osuuksien sukitukseen
Sukitus
epoksilla kyllästetty sukka ammutaan paineilman avulla puhdistettuun vanhaan putkeen. Putken sisälle muodostuu tiivis, saumaton ja itsekantava uusi putki
Sukitusrumpu
paineastia, jolla epoksilla kyllästetty sukka asennetaan vanhan putken sisälle
Sukka
mitoitettu sukkasujutusputki, joka on valmistettu määritellyistä materiaaleista ja jonka seinämän rakenne määritellään yksilöllisesti jokaiselle halkaisijan ja seinämänpaksuuden yhdistelmälle ja joka kyllästetään määritellyllä hartsiyhdistelmällä ja asennetaan määritellyllä prosessilla
Sukkasujutusosuus
yhtäjaksoinen sukkasujutusputki, joka on kyllästetty yhdellä prosessilla ja asennettu yhtenä pituutena
Sukkasujutusputki
taipuisa putki, joka koostuu kantajamateriaalista, hartsiyhdistelmästä ja mahdollisista kalvoista tai lujitteesta, jotka yhdistetään ennen asennusta kunnostettavaan putkeen
Suojakalvo (Preliner)
ulkopuolinen kalvo, joka asennetaan erikseen ennen hartsilla kyllästettyä sukkaa
Suuntaporaus
Suuntaporaus on erittäin monipuolinen kaivamaton teknologia, jota käytetään esimerkiksi yhteyksien tekemiseen asuntoihin ja rakennuksiin sekä rautateiden ja jokien kaapeli- ja putkialituksiin. Suuntaporaus soveltuu parhaiten paineputkien asentamiseen, missä ei vaadita tarkkoja viettoasteita.
Sähkökemiallinen korroosio
perustuu metallien toisistaan poikkeaviin kemiallisiin ominaisuuksiin
Näitä kemiallisia ominaisuuksia kuvataan mm. metallien jännitesarjassa. Kun kaksi eri metallia yhdistyy varauksia kuljettavan nesteen välityksellä, näiden toisistaan poikkeavien ominaisuuksien vaikutuksesta syntyy sähkökemiallinen pari. Sähkökemiallisessa parissa on katodi ja anodi. Niistä molemmilla tapahtuu sähkökemiallisia reaktiota. Anodilla tapahtuvat reaktiot aiheuttavat syöpymistä (korroosiota). Pääasiallinen tapa on metallin liukeneminen ionimuotoisena.
T
Talousvesi
Kylmä vesi, joka on määritelty terveydensuojelulaissa (763/1994) samoin kuin juomavesidirektiivin (98/83/EY) mukainen ihmisten käyttöön tarkoitettu vesi, lukuun ottamatta vesi, jota käytetään yksinomaan peseytymiseen, pyykinpesuun, siivoukseen, saniteettitarkoitukseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Katso myös juomavesi ja käyttövesi.
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (vuosina 1942–1972 Valtion teknillinen tutkimuslaitos ja 1972–2010 Valtion teknillinen tutkimuskeskus) on moniteknologinen Pohjois-Euroopan johtava soveltavaa tutkimusta tekevä tutkimuskeskus. VTT tuottaa teknologia- ja tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille yrityksille ja julkiselle sektorille. Sen tuottama lisäarvo toteutuu asiakkaiden kautta lisäten työllisyyttä, yritysten kilpailukykyä ja suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia.
VTT on osa Suomen innovaatiojärjestelmää ja sillä on keskeinen asema suomalaisen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kilpailukyvyn kehittämisessä. VTT on valtion kokonaan omistama erityistehtävää toteuttava voittoa tavoittelematon yhtiö. VTT kuuluu Suomen työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan.
Terrapanta
Korroosiota kestävä liitospanta maa-asennuksiin valurautaviemäreiden liittämiseen
Teräsputki junttaus
Teräsputki junttaus on kaivamaton tekniikka teräksisten suojaputkien asennukseen, teiden, rautateiden ja muiden rakenteiden alle. Suojaputki asennetaan avonaisena, mahdollistaen maa-aineksen pääsyn putken sisään. Maa-aineksen tunkeutuminen suojaputkeen vähentää mahdollista maanpinnan painumista. Se mahdollistaa myös suojaputken asentamisen melko matalaan syvyyteen, sekä vaikeisiin maa olosuhteisiin, kuten valuva hiekka, sora, tai maa jossa irtokiviä. Junttausta käytetään myös vaakaporauksen apuna, jolloin voidaan ohittaa alku- tai loppuosan vaikeita alueita poraamalla teräsputken sisällä.
TFN
Veden makukynnystä kuvaava raja-arvo (threshold flavour number)
Tiivissovitteinen
asennetun sujutusputken ulkopinnan asettuminen vanhan putken sisäpintaa vasten, joka voi olla joko ahdistussovite tai johon voi sisältyä pieni välitila, joka johtuu ainoastaan kutistumisesta ja toleransseista
TOC
Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (total organic carbon)
TON
Veden hajukynnystä kuvaava raja-arvo (threshold odour number)
Tonttiviemäri
viemäri, joka yhdistää kiinteistön viemärin kunnan omistamaan kokoomaviemäriin
Tuuletusviemäri
putki viemärin paineen vaihteluiden tasaamiseksi ja viemärin tuulettamiseksi. Pystyviemärit jatkuvat talon katolle tuuletusputkina
U
UBA
Saksan ympäristövirasto (Umweltbundesamt)
Ulkopuolinen kalvo
kalvo, joka muodostaa putken ulkopinnan asennuksen jälkeen
Umpivirtausjärjestelmä
täyden putken virtaamalla toimiva katon sadevesijärjestelmä
Umpipääsukitus
sukituksen asennustapa silloin, kun sukitettavan osuuden molemmat päät ovat näkyvissä
V
Vaakaviemäri
viemäri, jonka kaltevuus pystytasoon nähden on suurempi tai yhtä suuri kuin 45°
Valurautaputki
valurautaputkia käytettiin ja käytetään edelleen viemäröinnissä. Valurautaputket ruostuvat ja syöpyvät viemärikaasujen vaikutuksesta ja niiden liitoskohdat ovat alttiita vuodoille. Vanhat valurautaputket kestävät arviolta 40-50 vuotta, jonka jälkeen ne pitää saneerata
Vesilukko
laite tai mutkaosilla rakennettu osuus, joka estää viemärikaasujen pääsyn pois viemäristä. Keittiön ja käsienpesualtaan altaan alla on vesilukot, samoin lattiakaivo toimii vesilukkona
Vetosukitus
menetelmä, jossa litteä kyllästetty sukka vedetään ensin kunnostettavaan putkeen ja laajennetaan sitten oikeaan muotoon
HUOM. Laajennus voidaan tehdä erillisellä sukan sisällä olevalla paineistetulla putkella tai letkulla, joka joko vedetään pois hartsin kovetuttua tai jätetään paikoilleen pysyväksi sisäpuoliseksi kalvoksi
Viemäripiste
viemärikalusteella varustettu viemäröintipaikka
Viettoviemäröinti
viemäröintijärjestelmä, jossa jäte-, sade- ja perustusten kuivatusvesi johdetaan painovoimaisesti alavirtaan
Viemärikuvaus
viemäreiden kuvaus kameralla ennen ja jälkeen sukituksen kertoo niiden kunnosta ja sukituksen onnistumisesta. Käytetään myös viemäreiden kuntotutkimuksissa sekä painehuuhtelun työn tulosten arvioinnissa
Viemärihajotus
viemärihajotus on esimerkiksi asunnon vaakasuuntainen viemäri, joka liittyy pystyviemäriin. Kerrostalossa pystyviemärit keräävät asuntojen viemärihajotuksen ja kuljettavat jätteen talon kellariin
Virsikirja
sukitetun haaraviemärin hiontaa käytettävä työkalu, johon kiinnitetyt hiomapaperit hiovat haaran täyteen virtaukseen
Vähimmäiskaltevuus
viettoviemärin pienin sallittu kaltevuus, jossa viemäri toimii ilman tukkeutumista. Normaalisti viemäriputkien kaltevuus on 1/100, eli metrin matkalla viemäri menee yhden senttimetrin alaspäin
W
Water UK
Vesihuoltolaitoksia edustava organisaatio Iso-Britanniassa
WG Working Group
Eurooppalaisia standardeja valmisteleva työryhmä, joka toimii teknisen komitean (CEN/TC) alla
WHO
Maailman terveysjärjestö (World Health Organization)
WSP
WHO:n lanseeraama konsepti vesihuoltolaitosten riskienhallintaan raakavedestä kuluttajan hanaan (Water Safety Plan)
Lyhenteitä ja käsitteitä
b - koekappaleen leveys
CIPP - sukkasujutusputki (Cured-in-place pipe / Paikallaan kovetettu putki)
DN – Putken sisämitta (Diameter Nominal)
E0 - lyhytaikainen taivutuskerroin
EP - epoksihartsi
Ex - pitkäaikainen taivutuskerroin x vuoden kuluttua
Et - taivutusvirumakerroin ajankohtana t
F - taivutuskokeessa käytetty voima
GRP - lasikuituvahvisteinen kertamuovi
h - koekappaleen paksuus
hm -  koekappaleen keskimääräinen paksuus
I - hitausmomentti (jäyhyysmomentti) putken seinämän yksikköpituutta kohden
JVK - jätevesikaivo
JVTK - jätevesien tarkastuskaivo
KV - kylmävesijohto
KVV - kiinteistön vesi ja viemäröinti
L - tukien välinen etäisyys taivutuskokeessa
L1 - kaarevan koekappaleen tuettujen kohtien välinen etäisyys taivutuskokeessa
L2 - kaarevan koekappaleen todellinen tuettujen kohtien välinen etäisyys taivutuskokeessa
LJ - lämpöjohto
LV - lämminvesijohto
LVI - lämmitys, vesi, ilmanvaihto
LVK - lämminvesikiertojohto
LVV - lämmitys, vesi ja viemäröinti
PA - polyamidi
PAN - polyakryylinitriili
PE - polyeteeni
PEH - kova polyeteeni
PEN - polyeteeninaftalaatti
PET - polyeteenitereftalaatti
PEX - monikerrosmuoviputki
PL - puhdistusluukku
PP - polypropeeni
PTS - pitkän tähtäimen suunnitelma
PUR - polyuretaani
PVC - polyvinyylikloridi
PVC-U - pehmittämätön polyvinyylikloridi
PVK - perusvesikaivo
r - tuen säde
R2 - koekappaleen kaarevuussäde paksuuden puolivälissä
RK - rännikaivo
SN4 - Lujuusluokka, jossa rengasjäykkyys > 4 kN/m². Rengasjäykkyys SN ilmoitetaan neliölle kohdistuvan paineen mukaan (kN/m²). SN4 -lujuusluokan putket soveltuvat kevyemmin kuormitettuihin kohteisiin kuten esim. kiinteistöjen sisäpuolisiin viemäröinteihin
SN8 - Lujuusluokka, jossa rengasjäykkyys > 8 kN/m². Rengasjäykkyys SN ilmoitetaan neliölle kohdistuvan paineen mukaan (kN/m²). SN8 lujuusluokan putkia käytetään liikennealueilla, tierakentamisessa sekä muissa raskaammin kuormitetuissa kohteissa joissa putken täytyy kestää ulkopuolista maanpainetta
S0 - alkuperäinen rengasjäykkyys
SOK - salaojakaivo
SOTK - salaojien tarkastuskaivo
SVK - sadevesikaivo
SVTK - sadevesien tarkastuskaivo
TK - tarkastuskaivo
UP - tyydyttymätön polyesterihartsi
V - kaarevan koekappaleen keskikohdan nousukorkeus tuettujen kohtien yläpuolelle taivutuskokeessa
VE - vinyyliesterihartsi
VR - valurauta
δt - taivutuskokeen koekappaleen taipuma ajankohtana t
αx, dry - kuivien olosuhteiden virumiskerroin x vuoden kuluttua
εf0 - alkuperäinen taivutusvenymä nollakuormituksessa
εfb - taivutusvenymä ensimmäisen murtuman kohdalla
εfM - taivutusvenymä suurimmalla vaikuttavalla kuormalla
σ0 - virumiskokeessa vaadittava taivutusjännitys
σfb - taivutusjännitys ensimmäisen murtuman kohdalla
σfM - taivutusjännitys suurimmalla vaikuttavalla kuormalla
σl - pitkittäisvetolujuus

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W

A

Alipaineviemäröinti
viemäröintijärjestelmä, jossa jätevesi johdetaan tarkoituksellisesti aikaansaadun alipaineen avulla

AoC-luokka tai AC-luokka
Rakennustuotteiden CE-merkintään liittyvä vaatimustenmukaisuuden osoittamisluokka (Attestation of Conformity) (katso myös AVCP)

Approved by Boldan laatutakuu
Boldan In-House Lining System® -järjestelmään testatusti yhteensopivat tuotteet on merkattu ”Approved by Boldan” -laatumerkillä, jotta myös loppukäyttäjien on helppo varmistua, että juuri heidän kohteessa käytetään laadukkaita ja tutkitusti yhteensopivia tuotteita.

Merkki on laatutakuu koko toimitusketjun osalta ja sen puuttuminen helpottaa tilaajaa havaitsemaan tuoteväärennöksien käytön Boldan In-House Lining System® -menetelmällä sovituksi tehtävissä urakoissa.

Asennus kääntömenetelmällä (inversioasennus)
menetelmä, jossa hartsilla kyllästetty sukka työnnetään putkeen kääntämällä sitä nurinpäin, jolloin sukka saadaan samanaikaisesti asennettua putkeen ja laajennettua

Asennuskalvo
sisäpuolinen kalvo, jolla prosessissa käytettävä vesi tai ilma eristetään hartsiyhdistelmästä sukan asennuksen aikana ja joka poistetaan hartsin kovettumisen jälkeen

Asennuspallo (asennusrumpu, rumpu)
paineastia, jolla epoksilla kyllästetty sukka asennetaan vanhan putken sisälle

Asennusrumpu (asennuspallo, rumpu)
paineastia, jolla epoksilla kyllästetty sukka asennetaan vanhan putken sisälle

AVCP
Rakennustuoteasetuksen mukainen suoritustason pysyvyyden ja vakauden arviointi ja varmennusjärjestelmä, joka kertoo tuoteryhmäkohtaisesti, missä määrin kolmas osapuoli (ilmoitettu laitos) osallistuu rakennustuotteen ilmoitettujen ominaisuuksien varmennukseen (Assessment and Verification of Constancy of Performance) (käytännössä sama kuin AoC)

Avopääsukitus
sukituksen asennustapa silloin, kun sukitettavan osuuden toinen pää ei ole näkyvissä. Voidaan toteuttaa sisäpussilla tai liima-avopäällä. Sisäpussia käytettäessä ja asennuksen valmistuttua sisäpussi kelataan pois putken sisältä, ja liima-avopää -menetelmässä sisäpussista valmistettu painepussi irrotetaan sukan kovetuttua.

B

Bladderi (silikonibladderi, nahka)
haarakappaleen asennukseen tarvittava ilmanpaineen avulla paisuva työkalu

Boldan In-House Lining System -menetelmä (sertifikaatti Nro C-12120-17)
Boldan In-House Lining System on jätevesiviemäriputkistojen saneerausmenetelmä. Menetelmä soveltuu betoni-, valurauta- ja muoviputkien saneeraukseen.

Menetelmä käsittää putkiston puhdistuksen, puhdistettujen putkien kuvaamisen, vanhojen putkien tarvittavat korjaukset, putkiston sukituksen kaksikomponenttisella epoksihartsilla imeytetyllä polyesteri- tai lasikuitusukalla, haaraliitosten teon ja lopputuloksen kuvauksen.

Menetelmällä syntyy vanhan putken sisään uusi putki ja sen avulla voidaan pidentää olemassa olevan viemäriputkiston käyttöikää jopa 50 vuodella.
Boldan In-House Lining System -menetelmän tuotteet ovat testattu yhteensopiviksi eikä menetelmään saa käyttää muita järjestelmään testaamattomia tuotteita.

C

CCTV-kuvaus
CCTV-kuvauksessa (close-circuit television) kamera kuvaa esim. putken sisällä videokuvaa ja tallentaa ja/tai näyttää kuvan kamerasta erillisellä näytöllä

CE-merkintä
Osoittaa, että tuote vastaa EU:n ns. uuden menettelyn mukaisten tuotedirektiivien olennaisia, useimmiten terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Rakennustuotedirektiivin mukainen CE-merkintä tarkoittaa, että tuote on valmistettu ja sen ominaisuuksien varmentaminen suoritettu harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukaisesti.

CEN
Eurooppalainen, kaikki muut paitsi sähkö- ja telealan kattava standardisoimisjärjestö (European Comittee for Standardization)

CEN/TC
CENin tekninen komitea (Technical Committee)

CLP
Kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva EU-asetus (1272/2008) (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures)

CPD
EU:n rakennustuotedirektiivi, Construction Products Directive 89/106/EEC

CPDW
Juomaveden kanssa kosketuksissa olevat rakennustuotteet (Construction Products in Contact with Drinking Water)

CPDW-tuotehyväksyntä
Mandaatin M 136 rev. 2 mukaisten rakennustuotteiden CE-merkinnän osa, joka liittyy tuotteen ominaisuuksiin ja soveltuvuuteen käytettäväksi kosketuksissa juomaveden kanssa. CPDW-tuotehyväksyntämenettelyn valmistelu on EU:ssa vielä kesken. Katso myös EAS.

CPR
EU:n rakennustuoteasetus, Construction Products Regulation 305/2011/EU direktiivi direktiivit ovat EU:n säädöksiä, jotka velvoittavat jäsenmaita määrittämään toimenpiteet (esimerkiksi muuttamaan lainsäädäntöä), jotta direktiivin tavoitteet saavutetaan. Kansallinen lainsäädäntö ei saa olla ristiriidassa direktiivin kanssa.

D

DVGW
Saksalainen teknistieteellinen kaasu- ja vesialan yhdistys (Deutscher Verein des Gasund Wasserfaches e.V. - Technisch-wissenschaftlicher Verein, German Technical and Scientific Association for Gas and Water)

DWD
EU:n juomavesidirektiivi, Drinking Water Directive 98/83/EY

DWI
Drinking Water Inspectorate, juomavesiasioista vastaava taho Isossa-Britanniassa

DWPLL
Positiivilistan raja-arvo (Drinking Water Positive List Limit)

E

EAD
Eurooppalainen arviointiasiakirja (European Assessment Document). Näitä käytetään teknisiä hyväksyntöjä myönnettäessä.

EAS
European Acceptance Scheme, juomaveden kanssa kosketuksissa olevien rakennustuotteiden tuotehyväksyntämenettelyn kehittämisprosessi. Prosessin kehittely alkoi vuonna 1999. (Vuodesta 2006 CPDW-tuotehyväksyntämenettely)

ECHA
Euroopan kemikaalivirasto (European Chemicals Agency)

EFSA
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (European Food Safety Authority)

EN-standardi
Eurooppalainen standardi (European Standard)

Ensimmäinen murtuma
kimmoraja tai ensimmäinen merkittävä epäjatkuvuus hartsimatriisin tai lujitekuitujen paikalliseen vaurioon liittyvällä jännitys-venymäkäyrällä

Epoksi, epoksihartsi
epoksi on nestemäinen muovi, joka kovettuu lämmön avulla. Epoksia käytetään sukitussukan kyllästämisessä ja se kovetetaan höyryllä, kuumalla vedellä tai reaktion oman lämmön avulla uutta vastaavaksi putkeksi

Erillisviemäröinti
viemäröintijärjestelmä, jossa jätevesi johdetaan omassa viemärissä, sade- ja perustusten kuivatusvesi omassa viemärissä

Eroosio
metalli syöpyy veden virtausnopeudesta ja turbulenssista johtuen

Eroosiokorroosio
metalli syöpyy veden virtausominaisuuksien ja sähkökemiallisen korroosion yhteisvaikutuksesta

ETA
Eurooppalainen tekninen arviointi (European Technical Approval). Annetaan eurooppalaisen arviointiasiakirjan (EAD) pohjalta. Aikaisemmin eurooppalainen tekninen hyväksyntä (European Technical Assessment).

ETAG
Eurooppalaisten teknisten hyväksyntöjen suuntaviivoihin (ETAG). Nämä EU-asetus Asetukset ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asettamia säädöksiä, jotka sellaisenaan sitovat kaikkia jäsenvaltioita. Ne astuvat voimaan kaikissa jäsenvaltioissa samanaikaisesti ja niitä sovelletaan yhdenmukaisesti.

Eurofins Expert Services Oy
Eurofins Expert Services Oy on riippumaton ja puolueeton testaus-, tarkastus- ja sertifiointiorganisaatio.
Kansainvälinen Eurofins Group tarjoaa testaus-, analyysi-, sertifiointi- ja asiantuntijapalveluita. Eurofins toimii yli 800 laboratorion ja noin 45 000 asiantuntijan voimin 47 maassa.

F

FiSTT
Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys ry (Finnish Society for Trenchless Technology, FiSTT). Yhdistys on perustettu 1999 alan rakennuttajien, urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ym. alalla toimivien toimesta. Se on taloudellisesti riippumaton ja voittoa tuottamaton yhdistys.

Flexiputki
soveltuu viettoviemäreiden DN100-300 saneeraamiseen. Putki asennetaan kaivamatta viemärikaivojen kautta vinssin ja vaijerin avulla. Flexiputkella saneeratun viemärin poikkipinta-ala pienenee yhden kokoluokan verran. Esimerkiksi DN225 betoniputken sisään asennetaan tavallisesti uusi DN200 Flexiputki, jonka sisähalkaisija on 170 mm. Viemärin kapasiteetti säilyy usein ennallaan poikkipinta-alan pienentymisestä huolimatta johtuen muoviputken paremmasta virtausominaisuudesta verrattuna betoni- tai valurautaputkiin

G

GC-MS
Kaasukromatografi-massaspektometri (gas chromatography-mass spectrometry)

H

Haarakappale
tehdastekoinen kappale, joka asennetaan saneerattavan putkiston haaraan. Haarakappale valmistetaan yleisesti PU-kalvollisesta huovasta tai lasikuidusta

Haarapora
työkalu, jolla avataan sukitetun putken liitos

Haaraviemäri 
haaraviemäri on esimerkiksi asunnon viemäri, joka liittyy pystyviemäriin

Hajulevy
valurautaisen lattiakaivon hajulukon osa, jossa on huoltotulppa

Hajulukko
laite tai mutkaosilla rakennettu osuus, joka estää viemärikaasujen pääsyn pois viemäristä

Harmonisoitu standardi tai harmonisoitu tuotestandardi
CENin tai CENELECin Euroopan komission toimeksiannosta laatima harmonisoitu eli yhdenmukaistettu tuotestandardi (hEN), josta on julkaistu ilmoitus komission virallisessa lehdessä. On käytössä koko Euroopan talousalueella, ja mahdollistaa tuotteen CE-merkinnän.

Hartsiyhdistelmä
lämpökovettuva hartsi, johon sisältyy kovetteet ja mahdolliset täyteaineet tai muut lisäaineet määritellyssä suhteessa

Hulevesiviemäri
sulamis- ja sadevesiviemäri

Huulloslevy
valurautaisen lattiakaivon osa, jossa huoltotulppa

Hydraulinen pakkosujutus
Hydraulinen pakkosujutus perustuu vanhassa putkessa etenevään kartion muotoiseen rikotuspäähän, minkä halkaisija on 50-100mm suurempi kuin uusi korvaava putki. Rikotuspään muodon aiheuttama laajeneminen ylittää vanhan putken veto- ja leikkauslujuuden, aiheuttaen putken pirstoutumisen tai halkeamisen. Kun rikotuspää on vedetty vanhan putken läpi, pirstoutuneet palaset painautuvat ympäröivään maahan, tehden onkalon uudelle asennettavalle putkelle. Uusi putki seuraa välittömästi rikotuspäätä, kun sitä samanaikaisesti vedetään tai työnnetään muotoutuneeseen onkaloon.

Höyrynkehitin
höyrykehittimellä saadaan höyryä, jota käytetään kovettamaan sukitussukassa oleva epoksin kontrolloituun kovettamiseen

Höyrypannu
höyrypannulla saadaan höyryä, jota käytetään kovettamaan sukitussukassa oleva epoksin kontrolloituun kovettamiseen

I

Imukaivuu menetelmä
Vesi- ja/tai ilmanpainesuihkulla ja imulla voidaan poistaa jätteitä ja tukkeutumia. Työmaan esivalmistelujen aikana olemassa olevat putket voidaan imukaivaa esiin, paikoissa joissa kaivinkoneet tai kairauskoneet voisivat vaurioittaa putkia. Rakentamisen aikana ja sen jälkeen, imumenetelmää voidaan käyttää suuntaporauksen tai tunneloinnin tuottaman jätemaan imemiseen. Lisäksi imua käytetään joskus avuksi käsin kaivettaessa tai kairauksessa. Silloin imuletkua on pidennetty jatkumaan tunnelin päähän asti, niin että jätemaa imetään pois suojaputken sisältä. Paineveden suihkutuksella ja imuominaisuudella imukaivuu menetelmää voidaan käyttää myös matalien kaivantojen tekoon esimerkiksi kaapeleille.

Injektointi
menetelmä, jossa vanhan ja uuden putken välinen tila täytetään vaahtobetonilla. Injektoinnilla voidaan korjata myös vuotava betoniputki ja -kaivo

Insertti
kylpyhuoneen valurautaisen lattiakaivoon asennettava muovinen sisäosa, joka muodostaa uuden kaivon vanhan kaivon sisälle

Inversioasennus
tulee englanninkielen sanasta ”invert” – ”kääntää”. Kuvaa sukitusmenetelmää, jossa epoksilla kyllästetty sukan sisäpuoli kääntyy asennuksen aikana putken sisäpintaa vasten

ISO
Kansainvälinen standardisoimisjärjestö (International Organization for Standardisation)

J

Jetti
sukitustyökalu, jossa laitteen sisällä on kumipalje, joka kiinni paisuessaan luo tiiviin ilmalukon sukan ulko- ja sisäpuolen välille. Kun paineilmaa syötetään sukan sisäpuolelle, kääntyy jetin suuttimeen asennettu sukka oikeinpäin ja sukka tulee laitteesta ulos. Sen jälkeen avataan ilmalukko ja jetin sisään syötetään lisää sukkaa, suljetaan ilmalukko ja lisätään ilmaa sukan sisäpuolelle

Juomavesi juotavaksi ja ruoanlaittoon tarkoitettu talousvesi
Ihmisten käyttöön tarkoitettu vesi juomavesidirektiivin (98/83/EY) mukaisesti
a) kaikki vesi, joka alkuperäisessä tilassaan tai käsittelyn jälkeen on tarkoitettu juomavedeksi, ruoanlaittoon, ruoanvalmistukseen tai muihin kotitaloustarkoituksiin riippumatta sen alkuperästä tai siitä, toimitetaanko se jakeluverkon kautta, tankeista, pulloissa tai säiliöissä;
b) vesi, jota käytetään elintarvikkeita valmistavassa yrityksessä ihmisten käyttöön tarkoitettujen tuotteiden tai aineiden valmistukseen, jalostukseen, säilytykseen ja markkinoille saattamiseen, paitsi mikäli toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ovat vakuuttuneita siitä, että veden laatu ei voi vaikuttaa valmiiden elintarvikkeiden terveellisyyteen. Raportissa termiä käytetään EU-lainsäädännön sekä standardisoinnin yhteydessä. Juomavesidirektiivissä veden lämpötilaa ei ole määritelty. Katso myös talousvesi ja käyttövesi.

K

Kairaporaus
Kairaporausta käytetään yleensä teräsputkien asennukseen suhteellisen pehmeässä ja vakaassa maassa pohjaveden yläpuolella, kuten savessa tai yksittäisiä mukulakiviä sisältävässä maassa. Kairaus menetelmässä maa-aines menee metalliputken sisään, mikä vähentää maanpainumien todennäköisyyttä. Tämä tekee kairauksesta suositun vaihtoehdon rautateiden ja valtateiden alituksiin, joissa painaumat aiheuttavat huolta.

Kantajamateriaali
sukan huokoinen komponentti, jolla nestemäinen hartsiyhdiste viedään kunnostettavaan putkeen ja joka muodostaa osan asennetusta sujutusjärjestelmästä, kun hartsi on kovettunut

Kapea kaivanto
Kaapeliauraus ja kaivuu ketjukaivinkoneella eivät ole kaivamattoman maan tekniikoita, mutta ne molemmat tekevät kapean, väliaikaisen uran, johon voidaan asentaa halkaisijaltaan pieniä putkia tai kaapeleita. Kapealla kaivannolla voidaan minimoida tavanomaisen leveän kaivannon aiheuttamat haitalliset vaikutukset. Näissä kahdessa tekniikassa käytetään kaapeliauraa tai ketjukaivuria uran tai kapean kaivannon avaamiseen, johon taipuisa putki tai kaapeli asennetaan. Kaapeliaura toimii parhaiten helposti irtoavassa maassa, jolla kaivanto voidaan uudelleen täyttöä. Kaapeliaura palauttaa kaivetun maan takaisin kaivantoon edetessään, syötettyään ensin putken tai kaapelin maahan.

Ketjukaivinkoneella on mahdollista asentaa putkia tai kaapeleita hyvin monenlaisiin maaolosuhteisiin, aina tavanomaisesta maa-aineksesta päällystettyihin pintoihin, riippuen valituista koneista ja teristä. Menetelmä vaatii kaivannon erikseen täyttämisen, sekä maanpintaa voidaan joutua korjaamaan työn jäljiltä.

Karstaus
karstaus on viemäriputkien puhdistusmenetelmä, jossa putket puhdistetaan mekaanisesti

Kehärassi
pyöreään muotoon tehty jyrsintäketju, jolla voi poistaa kätevästi esimerkiksi tiivisteitä. Kehärassi toimii myös normaalissa putken jyrsinnässä erinomaisesti

Kohdeinjektointi
Injektoinnilla voidaan vähentää, tai poistaa kokonaan viemäreiden sisään kohdistuvaa vuotoa, sekä vuotojen imeytymistä viemäristä ympäröivään maahan. Vaurio sekä sen viereinen maa-aines stabiloidaan ja tiivistetään injektoimalla. Kohdeinjektointi sopii kohteisiin joissa vaurio ei ole vakava, ja ympäröivä maa on riittävän vakaa säilyttämään saumauksen. Injektointia voidaan käyttää suuriin alueisiin, kuten kaivosta toiseen kaivoon, tai tietyissä putken pisteissä ja sivuhaaraliitoksissa. Epoksihartsia tai -laastia käytetään paikallisten vaurioiden kohdeinjektointiin. Kemiallista seosta käytetään nesteinjektoinnissa suurempiin injektointeihin pää- ja haaraputkissa. Molemmissa tekniikoissa injektoitavien putkien tulee olla puhtaat.

Kokoojaviemäri
viemäri, johon liittyy kaksi tai useampi viemäripiste

Komposiitti
kovettuneen hartsiyhdistelmän, kantajamateriaalin tai lujitteen yhdistelmä, johon ei lueta kuuluvaksi mahdollisia sisä- tai ulkopuolisia kalvoja tai ylimääräistä puhdasta hartsikerrosta

Korjauspanta
putken saumakohdan tai vuodon korjaamiseen tarkoitettu kaksikomponenttisella aineella tiivistetty teräsholkki, joka asennetaan tiiviisti putken sisäpintaa vasten

Koonmuutossukka
sukitusmateriaali, joka venyy seuraavaan putkikokoon (esim. DN70-DN100). Boldan Oy valmistaa myös kolmen koon muutossukkia.

Korroosio
metalli syöpyy ympäristön vaikutuksesta

Kovettuminen
hartsin polymeroitumisprosessi, joka voi alkaa tai nopeutua lämmön tai valoaltistuksen käytöstä

Kytkentäviemäri
viemäri, jolla viemäröitävä laite yhdistetään kokoojaviemäriin

Käyttövesi
Kiinteistöissä käytetty sekä kylmä ja lämmin ihmisille tarkoitettu vesi. Ei sisällä lämmitykseen tarkoitettua vettä. Katso myös: talousvesi ja juomavesi.

Kääntömenetelmä
joustavan putken tai letkun kääntäminen nurinpäin käyttämällä painetta (ilma tai vesi)

L

Lattiakaivoinsertti
kylpyhuoneen valurautaisen lattiakaivoon asennettava muovinen sisäosa, joka muodostaa uuden kaivon vanhan kaivon sisälle

Letkupakkaaja
haarakappaleen asennukseen suunniteltu erittäin joustava työkalu

Letkusujutus
Letkusujutukset ovat litteitä, kuituvahvistettuja polyeteeniletkuja, halkaisijaltaan 150- 500 mm sujutuksia, joita käytetään paineputkissa. Letku vedetään kunnostettavaan putkeen kelalta. Letku kiinnitetään tiiviisti molemmista päistä kunnostettavaan putkeen.
Kun letku on paikoillaan, se paisutetaan käyttöpaineeseen, laajentaen sujutusletkun kunnes se on kosketuksessa kunnostettava putken kanssa. Letkusujutus on rakenteellinen 40 baariin asti.

Liima-avopää
avopääsukitustapa, jossa sukan päähän liimataan sisäpussista lopuksi sukitusnarua vetämällä irrotettava kappale (painepussi)

Liite ZA
Harmonisoidun tuotestandardin opastava liite, jossa määritetään CE-merkinnän edellytykset ko. tuotteelle. Määrittelee miltä osin standardia tulee noudattaa, jotta tuote voidaan CE-merkitä.

Liitosprofiilin kaulus
putkenosa, joka yhdistää sujutuksella kunnostetun pääputken alkuperäiseen tai kunnostettuun haaraputkeen

Liittymäpora
tai robottipora on kameralla varustettu porauslaite, joka liikkuu sukitetun putken sisällä ja jonka avulla hajotusten liittymäkohdat porataan auki

Lujite
sukkaan sisältyvät kuidut, jotka parantavat sukan mittapysyvyyttä, kovettuneen komposiitin rakenneominaisuuksia tai molempia
HUOM. Lujite voi sisältyä kantajamateriaaliin, muodostaa kantajamateriaalin tai olla erillinen kerros

M

Mandaatti
Komissio käynnistää tiettyjen (harmonisoitujen) standardien valmistelun antamalla eurooppalaisille standardisointijärjestöille toimeksiannon eli mandaatin niiden laatimiseksi.

Mankeli
laite, jota käytetään sukan kyllästämisessä. Mankelin avulla säädellään uuden putken seinämän vahvuutta. Mankeleita on sekä käsi- että sähkökäyttöisiä erikokoisille sukille

MetSta ry
Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry

Mikrotunnelointi
Linjan ja tasauksen tarkka kontrollointi tehdään suuntausjärjestelmän ja ohjaustunkkien avulla, joilla mikrotunnelointikone paikannetaan ja ohjataan tunneloinnin aikana. Suuntausjärjestelmä koostuu yleensä asennuskuiluun asennetusta laserista, mikä lähettää lasersäteen mikrotunnelointikoneessa olevaan kohteeseen. Tämä ja kaikki muu informaatio lähetetään kaapeleita pitkin maan päälle koneenkäyttäjälle.

Mitoituspaksuus
rakennesuunnittelun määrittämä komposiitin vaadittava seinämänpaksuus

Mitoitusvirtaama
vesijohtojen ja viemärien mitoitukseen käytettävä virtaaman ohjearvo

MoMent Ry
Modernit viemärisaneerausmenetelmät ry on viemärisaneerausalalla toimivien yritysten valtakunnallinen keskusjärjestö ja edunvalvoja. MoMent ry on perustettu vuonna 2009. Yhdistyksen jäseninä ovat kaikki alan merkittävimmät yritykset. MoMent ry:n jäseneksi hyväksytään suomessa toimivien modernien viemärinsaneerausmenetelmien parissa työskenteleviä yrityksiä sekä muuten alasta kiinnostuneita toimijoita ja yhdistyksiä.

Muotoputkisujutus
Uusi lämpömuokkautuva putki voidaan asentaa vanhaan putkeen tiivissovitteisena, vanhan putken sisähalkaisijan ollessa sama kuin uuden putken ulkohalkaisija. Muotoputkisujutus on sopiva ratkaisu paineputkien saneeraukseen, jotka ovat suhteellisen suoria tai niissä on vain vähäisiä taipumia, ja ne ovat pääosin säilyttäneet pyöreän muotonsa.

Muoviputki
yleistyivät viemäröinneissä 1960- ja 70-luvuilla. 1960- ja 70 -lukujen PVC -muoviset viemärit haurastuvat (eli lasittuvat) ajan myötä UV-säteilyn vaikutuksesta ja ovat alttiita halkeamille. Lisäksi vanha muoviputki ei kestä kuumaa vettä

N

Nimellispaksuus
sujutusputken seinämänpaksuus, joka määräytyy sujutuksen rakenteessa käytettävien materiaalien mukaan ja valitaan siten, että valmiin komposiitin seinämänpaksuus on vähintään sama kuin mitoituspaksuus

Nitriilikumihanska
epoksitöissä käytettävät, kertakäyttöiset suojakäsineet

Normivirtaama
vesipisteestä saatavan tai viemäripisteeseen johdettavan virtaaman ohjearvo

O

Ohipumppaus
menetelmä, jossa jäte- tai sadevedet ohjataan saneerattavan osuuden ohi työrauhan takaamiseksi. Nykyään lähes poikkeuksetta talon pohjaviemärit ohipumpataan niiden saneerauksen ajan, jotta asuntojen viemärit toimivat tämän ajan normaalisti

Ohjattava vaakaporaus
Ohjattavassa vaakaporaus menetelmässä, asennetaan onttoja putkia tarkassa linjassa ja tasossa syrjäytettävään maahan. Ohjausjärjestelmä koostuu digitaalisesta teodoliitista, kamerasta, monitorista, ja valaistusta LED-kohteesta. Pilottiputken päässä sijaitseva LED-kohde näyttää pään aseman ja ohjaussuunnan, jonka voi nähdä monitorilta. Digitaaliseen teodoliittiin kiinnitetty kamera antaa reaaliaikaista kuvaa LED-kohteesta. Koneenkäyttäjä kontrolloi ohjausputken suuntaa kääntämällä kaltevaa ohjausputken kärkeä. Pilottiputki etenee putkiin kohdistuvalla työntövoimalla.

P

Padotusventtiili
venttiili, joka sallii viemäriveden virtauksen vain yhteen suuntaan. Esimerkiksi väestösuojien sulkuhuoneiden lattiakaivot on varustettu Triplex -vaakapadotusventtiileillä

Paikkakorjaus (patch repair)
putken sisäpuolinen kunnostusmenetelmä, jossa kunnostetaan vain lyhyt osuus

Paineilma myyrä
Lävistävä tunkkaus tai tunkkaus ”myyrällä” on yksi vanhimmista ja yksinkertaisimmista kaivamattoman maan tekniikoista. Se on sopiva pienten putkien asennukseen kokoon puristuvissa maissa, lyhyillä matkoilla. Oikeissa olosuhteissa tuotteen asennus myyrällä on helppoa ja yksinkertaista.

Myyrä asetetaan alustalle haluttuun linjaan ja taso määritetään tähtäämällä myyrän yläpuolelta. Kun myyrä on halutussa asemassa, kompressori käynnistetään ja myyrä alkaa tehdä kärjellä edestakaista, iskevää liikettä. Myyrän pitkä muoto helpottaa pitämään linjan sekä tason, kun myyrä etenee porausreiässä. Merkki paineilmaletkussa auttaa koneenkäyttäjää seuraamaan myyrän etenemistä. Kun reikä on tehty, poistetaan myyrä ja vedetään uusi putki. Porausreikä on tyypillisesti 15 - 25 prosenttia suurempi kuin uuden putken halkaisija.

Paineviemäröinti
viemäröintijärjestelmä, jossa jäte-, sade- tai perustusten kuivatusvesi pumpataan eteenpäin

Pantavalurauta
nimitys uudesta pannoilla liitettävästä valurautaviemäristä. Ko. materiaali erittäin herkkää korroosiolle, jos katkaistuja putkenpäitä ei käsitellä valmistajan ohjeiden mukaisesti

Pakkaaja
bladderin sisällä oleva taipuisasta runko-osasta ja pakkaajan päistä koostuva työkalu

Patch repair (paikkakorjaus)
putken sisäpuolinen kunnostusmenetelmä, jossa kunnostetaan vain lyhyt osuus

Pihakaivo
talojen pihassa olevat sade- tai jäteveden kokoojakaivot

Piilo- ja rakokorroosio
seisovan veden yhteyteen syntyvät hapettomat ja hapelliset alueet synnyttävät potentiaalieroja, jotka johtavat sähkökemialliseen korroosioon

Pinnoitus
putken sisäpinnan käsittely erikoisvalmisteisella massalla

Pistekorroosio
korroosio keskittyy pienille alueille metallin pinnalla syövyttäen kuoppia, jotka voivat edetä putken seinämän läpi

Pohjaviemäri
yleensä kiinteistön alla kulkeva kokoojaviemäri, joka johtaa jäte- tai sadevedet tonttiviemärin kautta kunnalliseen verkkoon

Poraava pakkosujutus
Poraava pakkosujutus on kaivamaton tekniikka, jossa poistetaan vanha putki samalla kun asennetaan uusi tilalle. Poraavalla pakkosujutuksella voidaan korvata useita erilaisia putkia, ja se sopii erityisen hyvin putkien korvaamiseen tai suurentamiseen kovassa maassa, missä hydraulista pakkosujutusta ei voida käyttää. Uusi putki on tyypillisesti lämpömuovattu putki, mikä soveltuu suuntaporauksella asennettavaksi.

Positiivilista
toksikologisten arviointien perusteella laadittu lista aineista tai kemikaaleista, joita voidaan käyttää juomaveden kanssa kosketuksissa olevien tuotteiden valmistusaineina

Preliner
sukitusmateriaali, joka asennetaan saneerattavaan osuuteen ennen varsinaista sukkaa esim. pohjavesialueilla ja saneerattavan putken ollessa vaurioitunut (terävät reunat, yms.)

Putken tunkkaus mikrotunneloimalla
Mikrotunnelointi on kaivamaton tekniikka putkien asentamiseen teiden, rautateiden, kiitoratojen, satamien, jokien, ja muiden herkkien ympäristöjen alle. Mikrotunnelointi on kauko-ohjattava tunkkaustekniikka, joka antaa jatkuvaa tukea kaivuupintaan, kohdistamalla siihen painetta mekaanisesti tai porausnesteellä, tasapainottaakseen pohjaveden- ja maanpainetta. Kaivuupinnan tuki on ominaisuus, mikä erottaa sen tavallisesta avopäisestä tunkkauksesta.

Putkisujutus
Putkisujutus on vanhin kaikista kaivamattomista tekniikoista. Se käsittää uuden putken asentamisen jo olemassa olevaan putkeen. Oikeissa olosuhteissa putkisujutus on myös yksinkertaisin tekniikka. Uusi putki, jossa ulkohalkaisija on pienempi kuin kunnostettavan putken sisähalkaisija, joko vedetään tai työnnetään vanhaan putkeen.
Putkisujutuksesta käytetään suomessa nimityksiä pitkäsujutus ja pätkäsujutus.

Putkitus
vastaava kuin pinnoitus mutta pinnoiteainetta laitetaan useita kerroksia, jolloin lopputuloksena on uusi itsekantava putki vanhan putken sisälle

Pystykaivo
lattiakaivo, jossa purkusuunta on alaspäin

Pystyviemäri
viemäri, jonka kaltevuus pystytasoon nähden on pienempi kuin 45°. Kerrostaloissa päällekkäisten asuntojen kerroshajotus johdetaan pystyviemäreihin, joita myöden jäte päätyy talon alla oleviin pohjaviemäreihin

Pätkäsujutus 
suora putkiosuus voidaan saneerata työntämällä tarkastuskaivosta sen sisälle uusia lyhyitä putkia, jotka liittyvät toisiinsa ja muodostavat uuden pitkän putken vanhan putken sisälle

R

Rakennustuote
Kaikki tuotteet, jotka on pysyvästi kiinnitetty rakennuskohteeseen, joka voi olla talonrakentamisen lisäksi myös maa- tai vesirakennuskohde

Rassaus
viemäriputkien puhdistusmenetelmä, jossa putket puhdistetaan mekaanisesti useimmiten ketjurasseilla

Rassikone
laite, jolla pyöritetään viemärinpuhdistukseen tarkoitettuja jyrsintäketjuja. Rassikoneella voidaan myös avata sukitettuja viemärihaaroja haaranavaustyökaluja käyttäen.

REACH-asetus
EU-asetus (1907/2006) kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

Ruiskubetonointi
menetelmä, jossa kaivojen tai putkien sisäpinnat korjataan ruiskuttamalla niihin kerros sementtilaastia pyörivällä keskipakoissuuttimella (sentrifugi). Tarvittaessa käytetään betoniverkkoa lujittamaan betonia

Ruiskuvalu
pinnoittaminen voidaan tehdä ruiskuttamalla massaa puhdistetun vanhan putken sisälle

Ryömintätila
rakennuksen alapohjan alla oleva tila, jossa vesi- ja viemäriputket kulkevat

S

SABO
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, toimiala- ja edunvalvontaorganisaatio, joka edustaa noin 300 yleishyödyllistä asuntoyhtiötä Ruotsissa

Sadevesi / hulevesi
maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta poisjohdettava sade- tai sulamisvesi

Sakka eli sedimentti
viemäreissä kulkeva jäte sakkautuu ja sedimentoituu ajan kuluessa putken reunamille. Vuosikymmenten kuluessa putken sisähalkaisija pienenee murto-osaan entisestä ja tukoksia syntyy yhä helpommin

Saneerauskaivo
betonisen pihakaivon sisään asennettava muovinen kaivo. Myös valurautaisen lattiakaivon sisään asennettava muovinen kaivoinsertti

SCC
EU:n rakennusalan pysyvän komitea (Standing Committee on Construction)

Sekaviemäröinti
viemäröintijärjestelmä, jossa jäte-, sade- ja perustusten kuivatusvesi johdetaan samassa viemärissä. Sekaviemäröinti on käytössä esimerkiksi Helsingin ydinkeskustassa

Sementtilaastivuoraus
Sementtilaastivuorausta, kuten muitakin suihkutettavia vuorauksia käytetään pääasiassa korroosion suojaukseen halkaisijaltaan kapeissa metalliputkissa. Sementtilaasti- ja betonivuoraus voi myös estää vuotoja ja tuoda rakenteellista hyötyä tunneleissa tai miehen mentävissä putkissa. Kunnostettava putki täytyy olla tarkasti putsattu kovettuneesta sakasta, nystyröistä, metallihilseestä, korroosiosta ja muusta jätteestä. Putken tulee olla pääosin kuiva ennen vuorausta, jotta varmistetaan hyvä tartunta sementtilaastin ja putken seinän välille.

Sentrifugi
työkalu, jolla kaivojen tai putkien sisäpinnat korjataan ruiskuttamalla niihin kerros sementtilaastia

STD
Erityisasiakirja (Specific Technical Documentation). STD voi korvata harmonisoidun tuotestandardin määrittelemät alkutestaukset tai -laskelmat, kun tuotestandardi harmonisoidaan rakennustuotedirektiivin mukaiseksi.

Silikonibladderi (bladderi, nahka)
haarakappaleen asennukseen tarvittava ilmanpaineen avulla paisuva työkalu

Sinko (sujutustykki)
kevyt työkalu sukitukseen, jossa sukka asennetaan paineilman avulla ”ampumalla” ilman sukkaa kontrolloivaa sukitusnarua. Soveltuu erityisesti lyhyiden osuuksien sukitukseen

Sisäpuolinen kalvo
kalvo, joka muodostaa putken sisäpinnan asennuksen jälkeen

Sisäpussi
avopääsukituksissa käytettävä materiaali, joka asennetaan sukan sisälle puristamaan sukka putken seinämille. Käytetään myös liima-avopään valmistuksessa

Sondi
viemärikameraan liitettävä / siihen itegroitu laite, jolla voidaan paikantaa kamerapään sijainti esim. työaukon tekoa varten

Spiraalinauhasujutus
Spiraalinauhasujutusta voidaan käyttää painovoimaisten putkilinjojen saneerauksessa, kuten hule- ja jätevesiviemärit, tierummut, kanavat ja teollisuuden putket. Spiraalinauhasujutuksen rakenne mahdollistaa usein sujutuksen asennuksen, ilman että ohipumppausta täytyy järjestää.

Sujutus asennetaan kunnostettavaan putkeen kaivosta tai asennuskaivannosta. Profiloidu PVC, teräsvahvistettu PVC, tai HDPE nauha on kelalla maan päällä, josta sitä syötetään nauhaa kierittävään koneeseen. Kierityskone pyörii, saaden nauhojenreunat liittymään toisiinsa, muodostaen vesitiiviin sujutuksen. Pyörivä liike kuljettaa sujutusta eteenpäin vanhassa putkessa.

Sujutustykki (sinko)

kevyt työkalu sukitukseen, jossa sukka asennetaan paineilman avulla ”ampumalla” ilman sukkaa kontrolloivaa sukitusnarua. Soveltuu erityisesti lyhyiden osuuksien sukitukseen

Sukitus
epoksilla kyllästetty sukka ammutaan paineilman avulla puhdistettuun vanhaan putkeen. Putken sisälle muodostuu tiivis, saumaton ja itsekantava uusi putki

Sukitusrumpu
paineastia, jolla epoksilla kyllästetty sukka asennetaan vanhan putken sisälle

Sukka
mitoitettu sukkasujutusputki, joka on valmistettu määritellyistä materiaaleista ja jonka seinämän rakenne määritellään yksilöllisesti jokaiselle halkaisijan ja seinämänpaksuuden yhdistelmälle ja joka kyllästetään määritellyllä hartsiyhdistelmällä ja asennetaan määritellyllä prosessilla

Sukkasujutusosuus
yhtäjaksoinen sukkasujutusputki, joka on kyllästetty yhdellä prosessilla ja asennettu yhtenä pituutena

Sukkasujutusputki
taipuisa putki, joka koostuu kantajamateriaalista, hartsiyhdistelmästä ja mahdollisista kalvoista tai lujitteesta, jotka yhdistetään ennen asennusta kunnostettavaan putkeen

Suojakalvo (Preliner)
ulkopuolinen kalvo, joka asennetaan erikseen ennen hartsilla kyllästettyä sukkaa

Suuntaporaus
Suuntaporaus on erittäin monipuolinen kaivamaton teknologia, jota käytetään esimerkiksi yhteyksien tekemiseen asuntoihin ja rakennuksiin sekä rautateiden ja jokien kaapeli- ja putkialituksiin. Suuntaporaus soveltuu parhaiten paineputkien asentamiseen, missä ei vaadita tarkkoja viettoasteita.

Sähkökemiallinen korroosio
perustuu metallien toisistaan poikkeaviin kemiallisiin ominaisuuksiin

Näitä kemiallisia ominaisuuksia kuvataan mm. metallien jännitesarjassa. Kun kaksi eri metallia yhdistyy varauksia kuljettavan nesteen välityksellä, näiden toisistaan poikkeavien ominaisuuksien vaikutuksesta syntyy sähkökemiallinen pari. Sähkökemiallisessa parissa on katodi ja anodi. Niistä molemmilla tapahtuu sähkökemiallisia reaktiota. Anodilla tapahtuvat reaktiot aiheuttavat syöpymistä (korroosiota). Pääasiallinen tapa on metallin liukeneminen ionimuotoisena.

T

Talousvesi
Kylmä vesi, joka on määritelty terveydensuojelulaissa (763/1994) samoin kuin juomavesidirektiivin (98/83/EY) mukainen ihmisten käyttöön tarkoitettu vesi, lukuun ottamatta vesi, jota käytetään yksinomaan peseytymiseen, pyykinpesuun, siivoukseen, saniteettitarkoitukseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Katso myös juomavesi ja käyttövesi.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (vuosina 1942–1972 Valtion teknillinen tutkimuslaitos ja 1972–2010 Valtion teknillinen tutkimuskeskus) on moniteknologinen Pohjois-Euroopan johtava soveltavaa tutkimusta tekevä tutkimuskeskus. VTT tuottaa teknologia- ja tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille yrityksille ja julkiselle sektorille. Sen tuottama lisäarvo toteutuu asiakkaiden kautta lisäten työllisyyttä, yritysten kilpailukykyä ja suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia.

VTT on osa Suomen innovaatiojärjestelmää ja sillä on keskeinen asema suomalaisen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kilpailukyvyn kehittämisessä. VTT on valtion kokonaan omistama erityistehtävää toteuttava voittoa tavoittelematon yhtiö. VTT kuuluu Suomen työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan.

Terrapanta
Korroosiota kestävä liitospanta maa-asennuksiin valurautaviemäreiden liittämiseen

Teräsputki junttaus
Teräsputki junttaus on kaivamaton tekniikka teräksisten suojaputkien asennukseen, teiden, rautateiden ja muiden rakenteiden alle. Suojaputki asennetaan avonaisena, mahdollistaen maa-aineksen pääsyn putken sisään. Maa-aineksen tunkeutuminen suojaputkeen vähentää mahdollista maanpinnan painumista. Se mahdollistaa myös suojaputken asentamisen melko matalaan syvyyteen, sekä vaikeisiin maa olosuhteisiin, kuten valuva hiekka, sora, tai maa jossa irtokiviä. Junttausta käytetään myös vaakaporauksen apuna, jolloin voidaan ohittaa alku- tai loppuosan vaikeita alueita poraamalla teräsputken sisällä.

TFN
Veden makukynnystä kuvaava raja-arvo (threshold flavour number)

Tiivissovitteinen
asennetun sujutusputken ulkopinnan asettuminen vanhan putken sisäpintaa vasten, joka voi olla joko ahdistussovite tai johon voi sisältyä pieni välitila, joka johtuu ainoastaan kutistumisesta ja toleransseista

TOC
Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (total organic carbon)

TON
Veden hajukynnystä kuvaava raja-arvo (threshold odour number)

Tonttiviemäri
viemäri, joka yhdistää kiinteistön viemärin kunnan omistamaan kokoomaviemäriin

Tuuletusviemäri
putki viemärin paineen vaihteluiden tasaamiseksi ja viemärin tuulettamiseksi. Pystyviemärit jatkuvat talon katolle tuuletusputkina

U

UBA
Saksan ympäristövirasto (Umweltbundesamt)

Ulkopuolinen kalvo
kalvo, joka muodostaa putken ulkopinnan asennuksen jälkeen

Umpivirtausjärjestelmä
täyden putken virtaamalla toimiva katon sadevesijärjestelmä

Umpipääsukitus
sukituksen asennustapa silloin, kun sukitettavan osuuden molemmat päät ovat näkyvissä

V

Vaakaviemäri

viemäri, jonka kaltevuus pystytasoon nähden on suurempi tai yhtä suuri kuin 45°

Valurautaputki

valurautaputkia käytettiin ja käytetään edelleen viemäröinnissä. Valurautaputket ruostuvat ja syöpyvät viemärikaasujen vaikutuksesta ja niiden liitoskohdat ovat alttiita vuodoille. Vanhat valurautaputket kestävät arviolta 40-50 vuotta, jonka jälkeen ne pitää saneerata

Vesilukko
laite tai mutkaosilla rakennettu osuus, joka estää viemärikaasujen pääsyn pois viemäristä. Keittiön ja käsienpesualtaan altaan alla on vesilukot, samoin lattiakaivo toimii vesilukkona

Vetosukitus
menetelmä, jossa litteä kyllästetty sukka vedetään ensin kunnostettavaan putkeen ja laajennetaan sitten oikeaan muotoon
HUOM. Laajennus voidaan tehdä erillisellä sukan sisällä olevalla paineistetulla putkella tai letkulla, joka joko vedetään pois hartsin kovetuttua tai jätetään paikoilleen pysyväksi sisäpuoliseksi kalvoksi

Viemäripiste
viemärikalusteella varustettu viemäröintipaikka

Viettoviemäröinti
viemäröintijärjestelmä, jossa jäte-, sade- ja perustusten kuivatusvesi johdetaan painovoimaisesti alavirtaan

Viemärikuvaus
viemäreiden kuvaus kameralla ennen ja jälkeen sukituksen kertoo niiden kunnosta ja sukituksen onnistumisesta. Käytetään myös viemäreiden kuntotutkimuksissa sekä painehuuhtelun työn tulosten arvioinnissa

Viemärihajotus
viemärihajotus on esimerkiksi asunnon vaakasuuntainen viemäri, joka liittyy pystyviemäriin. Kerrostalossa pystyviemärit keräävät asuntojen viemärihajotuksen ja kuljettavat jätteen talon kellariin

Virsikirja
sukitetun haaraviemärin hiontaa käytettävä työkalu, johon kiinnitetyt hiomapaperit hiovat haaran täyteen virtaukseen

Vähimmäiskaltevuus
viettoviemärin pienin sallittu kaltevuus, jossa viemäri toimii ilman tukkeutumista. Normaalisti viemäriputkien kaltevuus on 1/100, eli metrin matkalla viemäri menee yhden senttimetrin alaspäin

W

Water UK
Vesihuoltolaitoksia edustava organisaatio Iso-Britanniassa

WG Working Group
Eurooppalaisia standardeja valmisteleva työryhmä, joka toimii teknisen komitean (CEN/TC) alla

WHO
Maailman terveysjärjestö (World Health Organization)

WSP
WHO:n lanseeraama konsepti vesihuoltolaitosten riskienhallintaan raakavedestä kuluttajan hanaan (Water Safety Plan)

LYHENTEITÄ JA KÄSITTEITÄ

b - koekappaleen leveys

CIPP - sukkasujutusputki (Cured-in-place pipe / Paikallaan kovetettu putki)

DN – Putken sisämitta (Diameter Nominal)

E0 - lyhytaikainen taivutuskerroin

EP - epoksihartsi

Ex - pitkäaikainen taivutuskerroin x vuoden kuluttua

Et - taivutusvirumakerroin ajankohtana t

F - taivutuskokeessa käytetty voima

GRP - lasikuituvahvisteinen kertamuovi

h - koekappaleen paksuus

hm -  koekappaleen keskimääräinen paksuus

I - hitausmomentti (jäyhyysmomentti) putken seinämän yksikköpituutta kohden

JVK - jätevesikaivo

JVTK - jätevesien tarkastuskaivo

KV - kylmävesijohto

KVV - kiinteistön vesi ja viemäröinti

L - tukien välinen etäisyys taivutuskokeessa

L1 - kaarevan koekappaleen tuettujen kohtien välinen etäisyys taivutuskokeessa

L2 - kaarevan koekappaleen todellinen tuettujen kohtien välinen etäisyys taivutuskokeessa

LJ - lämpöjohto

LV - lämminvesijohto

LVI - lämmitys, vesi, ilmanvaihto

LVK - lämminvesikiertojohto

LVV - lämmitys, vesi ja viemäröinti

PA - polyamidi

PAN - polyakryylinitriili

PE - polyeteeni

PEH - kova polyeteeni

PEN - polyeteeninaftalaatti

PET - polyeteenitereftalaatti

PEX - monikerrosmuoviputki

PL - puhdistusluukku

PP - polypropeeni

PTS - pitkän tähtäimen suunnitelma

PUR - polyuretaani

PVC - polyvinyylikloridi

PVC-U - pehmittämätön polyvinyylikloridi

PVK - perusvesikaivo

r - tuen säde

R2 - koekappaleen kaarevuussäde paksuuden puolivälissä

RK - rännikaivo

SN4 - Lujuusluokka, jossa rengasjäykkyys > 4 kN/m². Rengasjäykkyys SN ilmoitetaan neliölle kohdistuvan paineen mukaan (kN/m²). SN4-lujuusluokan putket soveltuvat kevyemmin kuormitettuihin kohteisiin kuten esim. kiinteistöjen sisäpuolisiin viemäröinteihin

SN8 - Lujuusluokka, jossa rengasjäykkyys > 8 kN/m². Rengasjäykkyys SN ilmoitetaan neliölle kohdistuvan paineen mukaan (kN/m²). SN8-lujuusluokan putkia käytetään liikennealueilla, tierakentamisessa sekä muissa raskaammin kuormitetuissa kohteissa joissa putken täytyy kestää ulkopuolista maanpainetta

S0 - alkuperäinen rengasjäykkyys

SOK - salaojakaivo

SOTK - salaojien tarkastuskaivo

SVK - sadevesikaivo

SVTK - sadevesien tarkastuskaivo

TK - tarkastuskaivo

UP - tyydyttymätön polyesterihartsi

V - kaarevan koekappaleen keskikohdan nousukorkeus tuettujen kohtien yläpuolelle taivutuskokeessa

VE - vinyyliesterihartsi

VR - valurauta

δt - taivutuskokeen koekappaleen taipuma ajankohtana t

αx, dry - kuivien olosuhteiden virumiskerroin x vuoden kuluttua

εf0 - alkuperäinen taivutusvenymä nollakuormituksessa

εfb - taivutusvenymä ensimmäisen murtuman kohdalla

εfM - taivutusvenymä suurimmalla vaikuttavalla kuormalla

σ0 - virumiskokeessa vaadittava taivutusjännitys

σfb - taivutusjännitys ensimmäisen murtuman kohdalla

σfM - taivutusjännitys suurimmalla vaikuttavalla kuormalla

σl - pitkittäisvetolujuus